Handelsvoorwaarden

Voorwaarden

Door ondertekening of door aanvaarding in het algemeen, verbindt elke relatie die een rechtshandeling stelt met RACELANDKART B.V.B.A, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0882705245 met vennootschapszetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Kerkhofstraat 18/2, zich tot deze algemene handelsvoorwaarden.

Racelandkart bvba stelt zich ten doel om het product “recreatief karten en alle andere activiteiten als dienstverlening aan te bieden”. Hierbij spant Racelandkart bvba zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier aan te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten.

Overeenkomst

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum, een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om al dan niet aan activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Reservering

Reserveren van arrangementen en baanhuur is telefonisch mogelijk, maar wordt slechts definitief vanaf het moment dat Racelandkart bvba een bevestiging heeft laten geworden.

Voorbehoud

Racelandkart bvba behoudt zich ten allen tijden het recht voor om het programma te wijzigen. Bij annulering door Racelandkart bvba zal een andere datum aangeboden worden.

Annulering

Annulering is beperkt mogelijk, immers de hal/site wordt voor de klant gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden. Na definitieve boeking en tot één week voor de gereserveerde datum is de klant 50% van het totale bedrag verschuldigd. Na die datum is het volledige overeengekomen bedrag van toepassing.

Leverantie

Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook.

Betaling

Betaling dient voorafgaand te geschieden, in principe onmiddellijk bij de reservering.

Mocht een betaling evenwel laattijdig verricht worden, zal een schadebeding van 10% aangerekend worden op het totale bedrag van de overeenkomst met een minimum van 250,00 euro. Tevens zullen bij laattijdigheid intresten verschuldigd zijn aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van het evenement tot de dag van betaling.

Racelandkart bvba heeft het recht een administratiekost aan te rekenen van 25,00 euro per aanmaning.

Arrangementen

Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden.

Aansprakelijkheid

Racelandkart bvba aanvaardt eventuele aansprakelijkheid, voor zover deze valt binnen de Burgerlijke Aansprakelijkheidspolis en zoals die aanvaard wordt door de Aansprakelijkheidsverzekeraar. Racelandkart bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels en/of schade als gevolg van het karten of welke andere activiteit verzorgd door Racelandkart bvba. Elke deelnemer handelt op eigen risico. De contractspartij zal zijn gasten en deelnemers daarop uitdrukkelijk en vooraf wijzen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten.

Schade

Racelandkart bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade en/of diefstal en andere voor zover de wet dit niet verplicht oplegt. Een mogelijke schade moet onmiddellijk ter plaatse gemeld worden aan de bedrijfsleiding van Racelandkart bvba. Bovendien moet deze schademelding binnen de twee dagen schriftelijk bevestigd worden aan Racelandkart bvba met de juiste identiteiten van de betrokkenen (naam, adres, telefoon, e-mail, …), een gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming en de omschrijving van de schade.

Gedragsregels

Racelandkart bvba heeft de veiligheid van zijn gasten hoog in het vaandel. De veiligheid van de deelnemers en de organisatoren moet optimaal gegarandeerd worden. De klant en zijn deelnemers verbinden zich er uitdrukkelijk toe het reglement en de instructies op te volgen. Er is een absoluut rookverbod op het circuit. De karts zijn bedoeld om sportief en recreatief mee om te gaan. Het zijn geen botsauto’s. Opzettelijk botsen en hinderen is verboden. Klanten of deelnemers die zich niet aan de instructies houden kunnen onmiddellijk van de baan verwijderd worden en uitgesloten worden van verdere deelname. Terugname van deelnamegeld is in dat geval niet mogelijk.

Moedwillig aangebrachte schade, door foutief handelen of onzorgvuldigheid, zullen door Racelandkart bvba aangerekend worden aan de klant, die verantwoordelijk is voor de betaling voor zijn gasten, ook al is hij persoonlijk niet betrokken. De klant staat garant voor de verplichtingen van zijn gasten.

Aanwijzingen en medewerking

Voor de veiligheid van deelnemers, bezoekers, organisatoren dienen alle aanwijzingen van het personeel strikt en terstond opgevolgd te worden. Hierbij wordt gerekend op de volledige medewerking van alle betrokkenen. Storend gedrag dat de veiligheid in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. Desnoods is Racelandkart bvba gerechtigd de betreffende personen van de eigendom te laten verwijderen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de huidige overeenkomst is het Belgische Recht van toepassing. De rechtbanken van Tongeren en Bree zijn territoriaal bevoegd.

Door ondertekening van deze handelsvoorwaarden zijn de partijen gebonden aan deze voorwaarden. Belgische handelaars zijn reeds verbonden door loutere kennisname van de voorwaarden op bestelbon, facturen of website.